English
   
CIVIS VAM PREPORUČUJE Odštampajte stranicu ili je prebacite u PDF

 

PISMA PREDSEDNIKA

Autor:
Boris Vukobrat

Recezent:
Philippe Douste-Blazy

Izdavač:
Fondacija za mir i rešavanje kriza

Započeta septembra 1992. godine sa osnovnom idejom da određeni broj ljudi upozna sa stavovima Fondacije za mir i rešavanje kriza, „Pisma predsednika“ pojavljivala su se najpre jednom mesečno, a onda nešto ređe. U njima je izloženo viđenje jugoslovenske krize, ali i globalnih problema zemalja bivšeg evropskog istoka. Nije bilo važnijeg događaja na koji nismo reagovali, dosledno predlažući mirno rešenje i integraciju celokupnog prostora bivše Jugoslavije u evropske i svetske tokove.

Naše ideje nailazile su na odobravanje onih koji su težili konstruktivnom rešenju ratne i „postdejtonske“ situacije, često inspirišući izvesne diskusije i planove. Zbog svega toga činilo mi se logičnim da Pisma sada budu integralno objavljena, i da se na taj način najbolje sagleda delovanje Fondacije za mir i rešavanje kriza.

U iskušenjima koja su veliki broj aktera jugoslovenskog konflikta često vodila od jednog do drugog ekstrema, Fondacija se trudila da sačuva trezvenost i da svojim predlozima i inicijativama osnaži upravo one koji su nasilno gurnuti na marginu. O beznađu nam je skoro sve poznato, a nadi je ostavljeno veoma malo prostora. Na tome je zasnovan naš rad i mislim da se to jasno vidi u ovoj knjizi.

Preuzeto iz predgovora g. Borisa Vukobrata

Preuzmite knjigu u PDF formatu

 

Evropske crkve i ljudska prava
Aktuelni izazovi i materijal za obuku

Autor: Komisija za crkvu i društvo Konferencije evropskih crkava
Priredila: mr Elizabeta Kitanović

Izdavač: Fondacija Konrad Adenauer, predstavništvo Beograd

ISBN: 978-86-86661-64-7

Ljudska prava su svakako najaktuelnija tema u današnje vreme, naročito u nekadašnjim socijalističkim, odnosno komunističkim državama. U javnosti se međutim stiče utisak da samo pojedine državne institucije i nevladine organizacije imaju monopol nad ovom temom, a da crkve i verske zajednice niti treba, niti imaju interesovanja da se njom bave. Uzimajući u obzir činjenicu da se sloboda savesti i veroispovesti smatra osnovnim ljudskim pravom, jasno je zašto su ljudska prava važna tema upravo za crkve i verske zajednice. Angažovanost crkava i verskih zajdnica u ovoj oblasti u pluralističkom društvu smatramo neophodnom i svesrdno je podržavamo.

Zbornik pred Vama rezultat je dugogodišnjeg zalaganja Komisije za crkvu i društvo Konferencije evropskih crkava (KEK) u ovoj važnoj oblasti, dok je prevod omogućila beogradska kancelarija Fondacije Konrad Adenauer. Stoga veliku zahvalnost upućujemo Komisiji za crkvu i društvo KEK-a na ukazanom poverenju da objavimo prevod ovog dragocenog zbornika.

Posebno se zahvaljujemo Njegovom Preosveštenstvu episkopu bačkom dr Irineju Buloviću, uz čiju podršku je novembra 2012. godine u Novom Sadu održan seminar Ljudska prava, sloboda veroispovesti i verovanje za sve, na kojem su učestvovali predstavnici crkava članica KEKa sa prostora bivše Jugoslavije, a na kojem se rodila ideja da se objavi prevod ovog zbornika.

Iskreno se nadamo da će materijal pred Vama biti od korsti ne samo crkvama i verskim zajednicama i svima zainteresovanima za temu ljudskih prava, nego i za opšte dobro.
Jelena Jablanov Maksimović

Preuzeto iz predgovora izdanja na srpskom jeziku publikacije Evropske crkve i ljudska prava - Aktuelni izazovi i materijal za obuku.

Preuzmite knjigu u PDF formatu

 

ULOGA CRKAVA
U PROCESU EVROPSKIH INTEGRACIJA

Autor:
mr Elizabeta Kitanović

Izdavač:
Službeni glasnik

ISBN: 978-86-519-1455-6

...

Preuzmite knjigu u PDF formatu

 

PREKOGRANIČNA SARADNJA

Autori:
Gordana Lazarević, Ivan Knežević i Relja Božić

Izdavač:
Evropski pokret u Srbiji

ISBN: 978-86-82391-64-7

Publikacija Prekogranična saradnja, koju je objavio Evropski pokret u Srbiji, uz podršku Fondacije Fridrih Ebert, predstavlja prvi sveobuhvatan prikaz oblasti prekogranične saradnje na srpskom jeziku. U ovom radu, autori su obradili sve važne pravne i finansijske, subnacionalne, nacionalne i nadnacionalne aspekte uspostavljanja, održavanja i razvoja prekogranične saradnje u Evropi. U publikaciji je, najpre, predstavljen istorijski pregled razvoja prekogranične saradnje na Starom kontinentu, uz detaljniji osvrt na značajne dokumente u ovoj oblasti, pre svega Madridsku konvenciju, kojom je pre više od trideset godina Savet Evrope pružio prvi pravni okvir za uspostavljanje i sprovođenje inicijativa prekogranične saradnje na međunarodnom nivou, a koju Srbija, iako članica ove međunarodne organizacije, i dalje nije potpisala i ratifikovala, što u velikoj meri otežava jačanje ove oblasti na prostoru Zapadnog Balkana i utiče na to da potencijal prekogranične saradnje i mogućnosti poboljšanja uslova života stanovništva u pograničnim oblastima ostanu nedovoljno iskorišćeni.

Uz detaljan opis procesa uspostavljanja i formi prekogranične saradnje, kao i prikaz do sada pokrenutih i realizovanih programa Evropske unije u oblasti prekogranične saradnje u okviru regionalne politike, odnosno programa prekogranične saradnje do kraja aktuelnog finansijskog okvira 2007–2013, publikacija pruža i pregled programa prekogranične saradnje koje EU podstiče u okviru Evropske politike susedstva i politike proširenja, predstavljanjem dva važna finansijska instrumenta – Evropskog susedskog i partnerskog instrumenta (ENPI) i Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA).

Kako bi svi oni kojima je ova publikacija namenjena – predstavnici državne uprave, privatnog i civilnog sektora, akademske zajednice i medija, zaposleni u oblasti evropskih integracija, ali i šira javnost – mogli da razumeju zašto je važan nastavak jačanja prekogranične saradnje u kontekstu sprovođenja reformi i integracije Srbije u Evropsku uniju, predstavljeni su i ciljevi kohezione politike EU za naredni finansijski period 2014–2020, kao i budućnost prekogranične saradnje, naročito za države kandidate i potencijalne kandidate za članstvo u EU.

Preuzeto iz predgovora publikacije Prekogranična saradnja

Preuzmite knjigu u PDF formatu

 

IPA - INSTRUMENT ZA PRETPRISTUPNU POMOĆ EU
2007-2013

Autori:
Andrija Pejović, Bojan Živadinović, Gordana Lazarević, Ivan Knežević, Mirjana Lazović i Ognjen Mirić

Izdavač:
Evropski pokret u Srbiji

ISBN: 978-86-82391-63-0

Publikacija o Instrumentu za pretpristupnu pomoć (Instrument for Pre-Accession Assistance – IPA) predstavlja treće izdanje priručnika koji se bavi ovim instrumentom finansijske pomoći Evropske unije u okviru regionalne politike za budžetski period od 2007. do 2013. godine, a koji je namenjen državama kandidatima i potencijalnim kandidatima u procesu pridruživanja EU. Vodeći računa o obavezama koje sleduju zemlji kandidatu, naročito u kontekstu upravljanja pretpristupnim fondovima, i ovog puta, uz detaljnija pojašnjenja samih pojmova, njihove funkcije, institucija i operativnih struktura, objašnjena su neophodna iz aspekta upravljanja fondovima EU – Nomenklatura teritorijalnih jedinica za statističke svrhe (NUTS) i Decentralizovani sistem upravljanja pomoći EU (DIS), koji se odnose na obavezu države da uvede statističke regione, odnosno da bude u stanju da samostalno upravlja fondovima. U okviru IPA programa, predviđena su sredstva u iznosu od 11,5 milijardi evra, a Srbiji je namenjeno 1,4 milijardi evra do 2013. godine. Srbija bi, bez obzira na „zamor od proširenja”, trebalo da nastavi, ne samo da zadovoljava uslove za članstvo u EU, već i da sprovodi neophodne institucionalne, političke i privredne reforme kako bi, tokom procesa evropske integracije, otvorila nove, veće mogućnosti da koristi sredstva pomoći koje ova organizacija namenjuje kandidatima i potencijalnim kandidatima.

Preuzeto iz predgovora publikacije IPA - Instrument za pretpristupnu pomoć EU 2007-2013.

Preuzmite knjigu u PDF formatu.

 

OBRAZOVANJE MANJINA U CRNOJ GORI

Autori:
Vladimir Bošković, Neđeljka Sindik

Izdavač:
U.N.O Libertask
Gojka Radonjića 11, Podgorica

ISBN:

Naši članovi , Unija nevladinih organizacija Libertask uz podršku Fonda za otvoreno društvo, kancelarije u Crnoj Gori i fondacije Kralj Boduen kao deo projekta Manjinskih prava u praksi, objavile su publikaciju „Obrazovanje manjina u Crnoj Gori“.

Ova publikacija daje pregled stanja u obrazovanju nacionalnih manjina u Crnoj Gori sa posebnim osvrtom na Romsko i Albansko stanovništvo. Istraživanja koja su sprovođena 2007. godine u 10 osnovnih škola u multietničkim sredinama dala su detaljne informacije o ovom pitanju. Cilj publikacije je analiza datih podataka i davanje preporuka za poboljšanje prosvetnog sistema, kvaliteta udžbenika na maternjem jeziku manjina, iskorenjivanje diskriminacije i drugih.

 

UPRAVLJANJE MULTIETNIČKIM GRADOVIMA 
U JUGOISTOČNOJ EVROPI

Urednici: Meghan Simpson i Radomir Šovljanski

Uvod: Gabor Peteri

Izdavač:
Inicijativa za lokalnu samoupravu i javnu administraciju, 
Institut za otvoreno društvo – Budimpešta, 2010

ISBN: 978 963 9719 170

Naši članovi, Igmanska inicijativa i Asocijacija multietničkih gradova JIE – PHILIA u saradnji sa Local Government Initiative (LGI) iz Budimpešte objavile su knjigu “Upravljanje multietničkim gradovima u Jugoistočnoj Evropi”. 

Reč je o priručniku koji daje uvid u napore i dostignuća u saniranju posledica sukoba u bivšoj Jugoslaviji. Kroz niz studija slučaja, eksperti i praktičari analiziraju mere preduzete na lokalnom nivou u cilju jačanja mira i demokratije i uspešnog upravljanja multietničkim zajednicama, kao i doprinos datih mera u stvaranju svojevrsne “diplomatije gradova” koja je sve prisutnija u Jugoistočnoj Evropi. 

Knjiga je nastala kao priručnik za partnere iz Centralne Azije, koji se suočavaju sa sličnim postkonfliktnim problemima na lokalnom nivou, poput problema izmenjenih granica, administrativnih reformi i upravljanja multietničkom populacijom.

Konkretna uputstva i iskustva autora knjige nude korisne smernice u prevazilaženju ovih problema.

Preuzmite knjigu u PDF formatu

 

NEOOSMANIZAM

Autor: 
Darko Tanasković

Broširani povez

Izdavač:
JP SLUZBENI GLASNIK, 2010 

ISBN: 978-86-519-0596-7

„Naš istaknuti orijentalista i diplomata, koji je napisao nekoliko izvrsnih dijela o političkom islamu i ambasadorovao u Ankari, u nekoliko članaka, intervjua i predavanja, jasno i precizno prvi je prepoznao da se radi o neoosmanizmu – o novoj spoljnopolitičkoj strategiji savremene Turske koja na prostoru zapadnog Balkana vidi svoju tradicionalnu interesnu sferu i legitimno područje svoga političkog uticaja.

Sada se, evo, pred čitaocima nalazi Tanaskovićeva sažeta, temeljita i zaokružena analiza „strateške dubine“ (naslov Davutogluovog programskog dijela) iz koje je nastala operativna platforma s kojom po našim krajevima, iz mjeseca u mjesec, defiluju predsjednik Gul, premijer Erdogan i, ponajviše, sam ministar Davutoglu. Autor nam otkriva da turska diplomatija ima više lica (kemalističko, islamističko, panturkističko i sl), iza kojih se uvijek skriva neoosmanizam. – imperijalna nostalgija u kombinaciji sa krajnjim pragmatizmom. Otuda tolike zbunjujuće kontroverze: glavni američki saveznik u regionu koji je prihvatio ruski energetski „Južni tok“, gorljivi pretendent na članstvo u EU koji bezobzirno guši prava kurdske manjine, jedini prijatelj Izraela u muslimanskom svijetu koji širi ruke prema Teheranu... Tanasković objašnjava i zbog čega na sve to ćute Vašington, Moskva, kao i Brisel i Peking, a srpske političare u Beogradu i Banjaluci upozorava da agresivne turske inicijative možda i ne treba apriori odbijati, ali svakako treba voditi računa o njihovoj političkoj pozadini. A, indirektno, i to da se u srpskoj narodnoj percepciji biografija Mehmed-paše Sokolovića prije vezuje za „danak u krvi“ nego za blistavu velikovezirsku karijeru jednog sunarodnika.“

Recenzija prof. dr Nenad Kecmanović

 

CEVOVODI, POLITIKA I MOĆ
BuduĆnost energetskih odnosa EU-Rusija

Autor: 
Grupa autora

Izdavač:
Centar za evropsku reformu, London / Evropski pokret u Srbiji

ISBN: 978-86-82391-42-5

Evropski pokret u Srbiji, osnivač i član CIVIS asocijacije je u maju 2009. godine objavio prevod publikacije "Cevovodi, politika i moć"

Cevovodi, politika i moć je prevedeno izdanje studije londonskog Centra za evropsku reformu objavljene krajem 2008. godine. Studija se sastoji od 15 kratkih i čitljivih tekstova u kojima istaknuti stručnjaci, zvaničnici i političari pružaju odgovore na brojna pitanja. Neka od postavljenih pitanja su: Da li Kremlj koristi energiju kao političko oružje? Zašto stagnira ruska proizvodnja nafte i gasa? Može li i treba li EU da pokuša da smanji svoju zavisnost od ruskih hidrikarbona? Da li su EU i Rusija u ratu cevovoda? Šta znači energetska solidarnost? Rusija jeste i u doglednoj budućnosti će ostati pojedinačno najvažniji snabdevač energije EU. Evropska unija je za Rusiju najveće i najunosnije tržište. Zbog toga će energija ostati u samom srcu sve težeg i složenijeg odnosa.

 

na vrh

Članice CIVISa
Prijatelji CIVISa
 
 
   
             
 
          
 
 
 
 
 
           
CIVIS - Asocijacija nevladinih organizacija Jugoistočne Evrope - Sva prava zadržana © 2007-