English
   
KONFERENCIJA MEĐUNARODNIH NEVLADINIH ORGANIZACIJA Odštampajte stranicu ili je prebacite u PDF

Radu Saveta Evrope intenzivno doprinose kontakti i saradnja sa dinamičnim elementom društva koji predstavljaju nevladine organizacije. Jedan od najvećih izazova sa kojima se organizacija trenutno suočava jeste jačanje nevladinih organizacija i civilnog društva u državama članicama i razvoj participativne demokratije na panevropskim osnovama. Programi saradnje Saveta Evrope oslanjaju se na nevladine organizacije i fokusirani su na demokratske reforme.

Konferenciju međunarodnih nevladinih organizacija Saveta Evrope čine međunarodne nevladine organizacije koje imaju pariticipativni status u Savetu Evrope. Davanjem tog statusa, Savet Evrope uključuje međunarodne nevladine organizacije u međunarodne aktivnosti i podstiče dijalog između članova parlamenta i lokalnih i regionalnih vlasti i udruživanje po pitanju značajnih društvenih tema. Do danas je oko 410 međunarodnih nevladinih organizacija dobilo ovaj status. Te organizacije čine Konferenciju međunarodnih organizacija Saveta Evrope koja se sastaje jednom godišnje i koja donosi odluke o osnovnim smernicama delovanja.

ORGANIZACIJA KONFERENCIJE MEĐUNARODNIH NVO

 1. Konferencija međunarodnih NVO
 2. Biro
 3. Stalni komitet
 4. Komiteti i Transverzalne grupe

BIRO

Biro sprovodi odluke Konferencije međunarodnih NVO i Stalnog komiteta. Zadužen je za održavanje interne i spoljne komunikacije. Brine se da sve NVO koje uživaju participativni status budu uključene u rad Konferencije. Članovi Biroa učestvuju u radu Biroa u ličnom svojstvu. To su:

 1. Predsednik Konferencije međunarodnih NVO
 2. Tri Potpredsednika
 3. Četiri izveštača
 4. Predsednik "INGO – Service"

STALNI KOMITET

Stalni komitet bira Konferencija. On se sastaje redovno, promoviše neprekidan dijalog i saradnju između Sekretarijata Saveta Evrope i međunarodnih nevladinih organizacija. Komitet održava bliske kontakte sa političkim telima Saveta Evrope – Komitetom ministara, Parlamentarnom skupštinom, Kongresom lokalnih i regionalnih vlasti i Poverenikom za ljudska prava.

Članovi Stalnog komiteta su:

 1. Članovi Biroa Konferencije
 2. Predsednici i potpredsednici Komiteta i Transverzalnih grupa, Predsednik Ekspertskog saveta
 3. U konsultativnom svojstvu Predsednik Konferencije i Počasni predsednici

KOMITETI I TRANSEVRZALNE GRUPE

Međunarodne nevladine organizacije sa participativnim statusom uspostavile su pet tematskih Komiteta i dve Transverzalne grupe koje se sastaju tri puta godišnje, tokom zasedanja Parlamentarne skupštine.

Komiteti:

 1. Komitet za ljudska prava
 2. Komitet za socijalnu koheziju i iskorenjivanje siromaštva
 3. Komitet za kulturu, nauku i obrazovanje
 4. Komitet za civilno društvo i demokratiju
 5. Komitet za održivi teritorijalni razvoj

Transverzalne grupe:

 1. Transverzalna grupa za jednakost polova
 2. Transverzalna grupa za Evropu i globalne izazove

Grupacije i Komiteti održavaju redovnu komunikaciju sa predstavnicima Saveta Evrope, dobijaju informacije iz prve ruke o aktivnostima Saveta i svojim predlozima doprinose njihovoj implementaciji.

RAZLIČITI VIDOVI SARADNJE

Postoje različiti vidovi saradnje sa međunarodnim nevladinim organizacijama, od jednostavnih konsultacija do potpune saradnje na pojedinim projektima. Eksperti međunarodnih nevladinih organizacija mogu učestvovati u različitim projektima kao konsultanti; mogu doprinositi radu međuvladinih komiteta na institucionalizovanoj ili ad-hoc osnovi, pripremati dopise za generalnog sekretara, usmeno i pisano iznositi svoje mišljenje pred komitetima Parlamentarne skupštine i komitetima Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti, kao i obraćati se učesnicima seminara i drugih sastanaka koje organizuje Savet Evrope.

U novembru 2003. godine, participativni status međunarodnih nevladinih organizacija je proširen saradnjom Saveta Evrope i nacionalnih nevladinih organizacija (Odluka (2003)9), reflektujući njihovu značajnu ulogu u jačanju demokratije i otvorenog društva u svim državama članicama i njihovu aktivnost i konstruktivan doprinos ostvarivanju programa Saveta Evrope.

Za više informacija o oblasti delovanja Konferencije međunarodnih NVO, načinu funkcionisanja i procedurama, molimo Vas kosultujete "Pravila procedura".

 

na vrh

Članice CIVISa
Prijatelji CIVISa
 
 
   
             
 
          
 
 
 
 
 
           
CIVIS - Asocijacija nevladinih organizacija Jugoistočne Evrope - Sva prava zadržana © 2007-