English
   
ČLANICE I PRIJATELJI CIVIS-A Odštampajte stranicu ili je prebacite u PDF

FONDACIJA ZA MIR I REŠAVANJE KRIZA

Osnovana 1992. godine u Cugu (Švajcarska) na inicijativu g. Borisa Vukobrata, francuskog biznismena jugoslovenskog porekla. Osnovna ideja Fondacije je rešavanje sukoba mirnim putem, suzbijanje svih oblika nacionalne, verske i svake druge mržnje i ustanovljavanje i jačanje svih oblika civilnog, demokratskog, na najvišim svetskim standardima zasnovanog, društva. Tokom niza godina, Fondacija je organizovala više konferencija kako bi podigla svest o neophodnosti ekonomske saradnje među novonastalim državama na teritoriji bivše SFR Jugoslavije. Od svog osnivanja ima svoju mirotvornu, humanitarnu, izdavačku  i medijsku aktivnost.

Fondacija, pored svog sedišta u Cugu, ima svoje kancelarije u Zagrebu, Parizu, Banja Luci i Beogradu. Fondacija je jedan od osnivača Asocijacije nevladinih organizacija Jugoistočne Evrope – CIVIS i od njenog osnivanja pomaže rad CIVIS-a - moralno i finansijski.

www.fondmir.com

 

PHILIA – ASOCIJACIJA MULTIETNIČKIH GRADOVA JUGOISTOČNE EVROPE

Asocijacija je osnovana 2003. godine kao rezultat projekta Igmanske inicijative – mikro projekat za izgradnju saradnje između gradova u trouglu Tuzla - Osijek - Novi Sad, na osnovu Sporazuma o međuetničkoj toleranciji. Asocijacija funkcionalno odgovara potrebi da se periodično uporede iskustva, analiziraju opšti problemi i odrede zajednički prioriteti u okviru aktivnosti u sektoru civilnog društva i lokalnih vlasti radi unapređivanja međuetničke tolerancije i saradnje, zasnovanih prema principima Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, Evropske povelje, o lokalnoj samoupravi, Pariske povelje o novoj Evropi, Okvirne konvencije o zaštiti nacionalnih manjina i, na kraju, prema principima Ustava Evropske unije.

Sedište PHILIA se nalazi u Novom Sadu (Srbija) ali asocijacija ima svoje kancelarije u svim zemljama Jugoistočne Evrope: Hrvatskoj, Albaniji, Rumuniji, Bugarskoj, Mađarskoj, Bosni i Hercegovini i Makedoniji.

PHILIA je jedan od osnivača Asocijacije nevladinih organizacija Jugoistočne Evrope – CIVIS.

 

INSTITUT ROBERT ŠUMAN ZA EVROPU

Institut Robert Šuman za Evropu (IRSE) je nastao 1982. godine u francuskom gradu Šantili (Chantilly). Institut je među prvim nevladinim organizacijama Evrope, tačnije 1987. godine, dobio status participatif pri Savetu evrope. Institut od prvih dana sarađuje sa Asocijacijom Robert Šuman iz Si Šazela (Say Shazelles) Francuska, u kome se nalaze muzej-kuća Roberta Šumana i sedišta svih asocijacija, fondacija i instituta koji promovišu duh evropeizma. Reči Šumana uzete su za simbole misije instituta: "Ujedinjena Evropa najavljuje univerzalnu solidarnost budućnosti"! Institut putem raznih konferencija, seminara, radionica i prezentacija promoviše demokratiju, rad evropskih institucija, civilno društvo, evropsku socijalnu politiku i značaj regionalne saradnje Sever- Jug, Evro-Mediteranska, Evro-Arapska i Evro-Afrička unija.

Svoje aktivnosti Institut realizuje putem:

  • generalnih direkcija prisutnih u 16 zemalja Evrope;
  • generalne direkcije za odnose za pitanja religije i duhovnosti;
  • 21 nacionalnog predstavnika, ugledna pojedinca izabrana za zastupanje misije i ciljeva Instituta;
  • 4 specijalne reprezentativne kancelarije (pri Savetu Evrope, pri Evropskoj komisiji, u Ženevi i u Luksemburgu).

www.institut-robert-schuman.eu 

 

IGMANSKA INICIJATIVA

Centar za regionalizam, Forum demokratske alternative iz Sarajeva i Građanski odbor za ljudska prava iz Zagreba su nosioci inicijative za stvaranje pokreta nevladinih organizacija sa ciljem  uspostavljanja normalizacije odnosa i pomirenja u Daytonskom trokutu između Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Hrvatske (Kosova). Pokret je formiran u Zagrebu novembra 2000. godine i okuplja preko 140 nevladinih organizacija iz ovih zemalja.

Iskustva Igmanske inicijative u radu na normalizaciji odnosa i pomirenju u Daytonskom trokutu predstavljaju temelj Civilnog dijaloga.

Misija Igmanske inicijative je da promiče i omogući lokalni i regionalni dijalog u oblasti politike, ekonomije i kulture, da promovira izgradnju povjerenja i zastupa demokratske vrijednosti, da vrši monitoring i pozitivni pritisak na Vlade Daytonskom trokuta da omoguće bržu normalizaciju odnosa, da se suprotstavlja državnoj politici i da je dovede u pitanje u slučaju kad su ljudska prava ugrožena, da stvori prostor u kojem ljudi mogu otvoren izražavati svoje mišljenje, da se osjećaju slobodno u međusobnom razgovoru i da djeluju u ime svojih zajednica i konačno da omogućava inicijative u Jugoistočnoj Evropi koje teže tome da transformiraju ovu regiju u zonu mira, suradnje i tolerancije sa otvorenim granicama.

www.igman-initiative.org

 

GRAĐANSKE INICIJATIVE

Građanske inicijative su osnovane 1996. u Beogradu kao udruženje građana za demokratiju i građansko brazovanje. Vrednosti Građanskih inocijativa su jednakost i jednake mogućnosti, deljenje s drugima, posvećenost, tolerantnost, solidarnost, briga o ljudima, stvaranje veza i partnerskih odnosa s drugima, bez nametanja, kao i trajno obrazovanje za sve. Građanske inicijative usredsređuju svoje aktivnosti na nevladine organizacije van Beograda, uspostavljajući veze sa manjim gradovima i ruralnim lokalitetima svuda po Srbiji zbog čega svoj rad zasnivaju na saradnji s jakim i nezavisnim lokalnim partnerima.

Građanske inicijative rade aktivno na razvoju programa za mlade, na programima razvoja civilnog društva, i na programima građanskog obrazovanja. Izdaju mesečni bilten "Mreža" i inicijatori su Federacije nevladinih organizacija Srbije - FENS, do sada najbrojnije mreže nevladinih organizacija u Srbiji.

Građanske inicijative  su  jedan osnivača Asocijacije nevladinih organizacija Jugoistočne Evrope - CIVIS.

www.gradjanske.org

 

EVROPSKI POKRET U SRBIJI

Evropski pokret u Srbiji (EPuS) je osnovan 1992. godine u Beogradu i ubraja se među prve nevladine organizacije u Srbiji. Osnovna misija EPuS je uticanje na javnost u Srbiji da se angažuje u stvaranju demokratskog, višestranačkog društva i u ostvarivanju jednakosti među ljudima i u njihovim zajednicama, kao i promocija evropskih vrednosti i tekovina, uz podržavanje procesa i pojava u Srbiji koji tome vode. EPuS je realizovao brojne projekte koji se bave mladima, reformom državne administracije, uvođenjem evropskih standarda i promocijom evropskih vrednosti i ideja u srpskom društvu. Razvio je mrežu lokalnih veća - 26 kancelarija u Srbiji i izdaje tromesečnik "Evropa plus". Aktivno se bavi izdavaštvom i razvija sopstvenu istraživačku delatnost.

EPuS je od 1993. godine punopravni član Međunarodnog evropskog pokreta i do sada je pomogao osnivanje više NVO koji su samostalno nastavili rad.

EPuS je jedan od osnivača Asocijacije nevladinih organizacija Jugoistočne Evrope – CIVIS.

www.emins.org

 

STALNA KONFERENCIJA GRADOVA I OPŠTINA

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) je Nacionalna asocijacija lokalnih vlasti, osnovana još 1953. godine u Beogradu. Iste godine postala je članica Međunarodnog saveza gradova (IULA).

Misija SKGO je da zastupa intererese, pruža visokokvalitetne usluge i podržava razvoj i unapređenje lokalne samouprave kroz zajedničko delovanje članstva, u skladu sa evropskim standardima.

SKGO realizuje projekte usmerene ka jačanju lokalnih i regionalnih vlasti putem partnerstva, daje aktivnu podršku lokalnom razvoju, učestvuje u reformi lokalnih vlasti u svim njenim segmentima i razvija snažne odnose sa Savetom Evrope, Evropskom komisijom itd.  Aktivno učestvuje u pripremi lokalnih vlasti za proces evropskih integracija.

SKGO je jedan od osnivača Asocijacije nevladinih organizacija jugoistočne Evrope – CIVIS.

www.skgo.org

 

CENTAR ZA RAZVOJ NEPROFITNOG SEKTORA

Centar za razvoj neprofitnog sektora (CRNPS) je nevladina, nezavisna, neprofitna institucija, koja ima ulogu informativno-dokumentacionog, komunikacionog, savetodavnog i istraživačkog centra. On je resursni centar, servis organizacija koja pruža usluge neprofitnim, dobrovoljnim, nevladinim organizacijama u Srbiji.

Osnovan je krajem 1996. godine, sa ciljem da pomogne izgradnju i obnovu nevladinih organizacija i neprofitnog sektora, te da podstakne razvoj autonomnih građanskih inicijativa i civilnog društva. CRNPS pruža usluge za sve dobrovoljne, neprofitne organizacije besplatno, a njegova delatnost ne zadire u programsku i upravljačku strukturu samih organizacija. CRNPS ima sopstvenu mrežu regionalnih centara u Srbiji, poseduje bogatu izdavačku delatnost i najsveobuhvatniji Direktorijum nevladinih organizacija u Srbiji.

CRNPS je je jedan od osnivača Asocijacije nevladinih organizacija jugoistočne Evrope – CIVIS.

www.crnps.org.rs

 

MALTESER POMOĆ U ALBANIJI

Malteser pomoć u Albaniji (MNSH) je jedna od vodećih albanskih organizacija za pružanje pomoći koju je osnovao nemački Malteser 1995. godine (Malteser pomoć u nevolji – Malteser Hilfsdienst - MHD). MNSH je aktivan na severu Albanije sa sedištem u Skadru, ali radi i u Tirani i Lezhu. Od svog osnivanja, preko 100 počasnih članova – mladi i odrasli – se pridružilo Malteseru i žrtvovalo svoje slobodno vreme za zajednički rad sa malim krugom profesionalaca. Glavna aktivnost Maltesera je usmerena na polje zdravlja i socijalnih pitanja. Članovi su organizovani u grupe – Malteser omladinska grupa (godišta od 14-18), Grupa za građansku zaštitu, obučena da pomogne za vreme katastrofa ili iznenadnih situacija i druge grupe prema zadacima koje treba ispuniti na polju medicinske i socijalne zaštite.

www.mnsh.org

 

UNIJA NVO LIBERTASK

Unija nevladinih organizacija LIBERTASK je osnovana 2006. godine u Podgorici  (Crna Gora). Unija je nastala kao rezultat saradnje nevladinih organizacija različitih programa koje su  zajednički težile ka afirmaciji  ideje poštovanja osnovnih ljudskih prava i empatije i tolerancije u  odnosu na različite stavove među pojedincima i grupama. Unija djeluje  kroz programe zaštite temeljnih ljudskih prava i zabrane diskriminacije.

www.unolibertask.org

 

FORUM GRAĐANA TUZLE

Forum građana Tuzle je osnovan 1993. godine u Tuzli (Bosna i Hercegovina) kao rezultat težnje da se Bosna i Hercegovina sačuva kao cjelovita, nezavisna i decentralizovana suverena država uređena na principima parlamentarne demokratije, u njenim historijskim i geopolitickim granicama, priznatim od međunarodne zajednice, te da se nijedan dio njene teritorije ne može smatrati posebnom nacionalnom teritorijom bilo kojeg njenog naroda, kao i odgovor na porast nacionalizma u vlastitoj sredini. Forum građana Tuzle je vanstranačko udruženje, u kojem se građani okupljaju po slobodnoj volji i individualnom izboru.

Polja delovanja Foruma su: međureligijsko razumevanje, lokalna samouprava, pomirenje i suočavanje sa prošlošću, manjine i ljudska prava. Forum je radio istraživanja iz sledećih oblasti: "Građani i država", "Kvalitet usluga javne administracije", "Pravosuđe" i kampanju na temu demilitarizacije. Forum trenutno ima oko 15.000 članova.

www.forumtz.com

 

DRUŠTVO "MAJKA TEREZA"

Humanitarna organizacija "Majka Tereza" je osnovana 1990. godine u Prištini. Osnovana je u cilju podrške porodicama sa lošim socijalno-rkonomskim statusom na Kosovu. Vizija Društva je da bude pomoćni faktor u izgradnji otvorenog civilnog društva u kojem se neguju ljudske vrednosti i živi se u miru i slobodi, uzajamno poštovanje i tolerancija. Glavni principi su: principi dobročinstva, tolerancije, ljubavi prema ljudima bez obzira na etničko poreklo i izgradnja mira zasnovanog na pravdi i pomirenju.

Društvo radi na razvojnim projektima, socijalno-ekonomskim i projektima civilnog društva.

www.nenatereze.org

 

GRAĐANSKI ODBOR ZA LJUDSKA PRAVA

Građanski odbor za ljudska prava je organizacija za zaštitu ljudskih prava. Njeno djelovanje određeno je ciljevima, ali na konkretni rad često je uticala brojnost i težina kršenja ljudskih prava u datom vremenu. Aktivnosti kojima se GOLJP bavi obuhvataju oblasti vladavine prava, pomoć žrtvama, povratak izbeglica, suočavanje sa prošlošću, slobodni izbori i socijalna prava.

GOLJP predstavlja Hrvatsku u Međunarodnoj federaciji liga za ljudska prava. Preko te međunarodne federacije GOLJP ima predstavnika pri UN-u u Ženevi, pri Europskom sudu za ljudska prava u Strazbouru, pri Međunarodnom kaznenom sudu u Hagu. Delovanje GOLJP-a kroz različite projekte podržale su mnoge međunarodne i domaće institucije, fondacije, organizacije za ljudska prava i mnogi pojedinci.

www.goljp.hr

 

EVROREGIONALNI CENTAR ZA DEMOKRATIJU (CED)

Evroregionalni centar za demokratiju (CED) je NVO koja promoviše demokratiju i stabilnost u Centralnoj i jugoistočnoj Evropi. CED se nalazi u Temišvaru, Rumuniji. Ovaj multietnički i multikulturalni prostor ohrabruje dijalog između individualaca i institucija koje promovišu demokratske vrednosti. CED je osnovala Fondacija za otvoreno društvo iz Rumunije.

Ciljevi CED su: izgradnja i konsolidovanje demokratije, promocija partnerstva, jačanje institucionalnog kapaciteta NVO zajednice i podizanje svesti o regionalnom zajedništvu. U ispunjavanju ovih ciljeva, CED je stekao značajna iskustva u regionalnoj prekograničnoj saradnji, na projektima za obrazovanje u demokratiji, u i zagovaranju i trninzima.

www.regionalnet.org 

 

UdruŽenje graĐana CePraV – Centar pravih vrednosti

Udruženje građana CePraV je, 2009. u Beogradu, osnovalo desetoro ljudi koje je okupila ideja da motivišu pojedince u Srbiji da uzmu stvari u svoje ruke, da aktivno upravljaju svojom karijerom, unapređuju se, nadograđuju znanja i kreiraju kvalitetniji život u svojoj okolini.

Cilj CePraV-a je da se kroz organizovanje savetovanja, stručnih seminara, konsultacija, kurseva i predavanja pruže nove mogućnosti i alternative pojedincima zainteresovanim za stalno usavršavanje i napredovanje.

www.ceprav.org

 

Generacija 21

Generacija 21 postoji od 2001. godine. Nastala je kao neformalna grupa sa ciljem da, u trenutku početka tranzicije u Srbiji, pomogne u edukaciji politički aktivnih mladih ljudi, da osnaži građansko društvo i da podršku reformama. Nizom projekta, Generacija 21 je delovala u pravcu ostvarivanja svojih ciljeva i to kroz: promociju mladih koji deluju kao budući lideri, alternativne oblike edukacije, međunarodnu promociju omladinske društvene scene u Srbiji, kao i problema sa kojima se susreću. Tokom svog postojanja, realizovala je mnoge projekte uz podršku kako stranih, tako i domaćih donatora.

Ciljevi delovanja Generacije 21 su uspostavljanje i unapređivanje uslova za edukaciju i informisanje mladih ljudi zarad stvaranja otvorenog društva; razvijanje obrazovnih programa; uspostavljanje čvršćih veza među mladima u Republici Srbiji, kao i međunarodno povezivanje mladih; razmena iskustava i znanja;    pružanje podrške mladim ljudima; promovisanje projekata mladih.

 

 

 

 

na vrh

Članice CIVISa
Prijatelji CIVISa
 
 
   
             
 
          
 
 
 
 
 
           
CIVIS - Asocijacija nevladinih organizacija Jugoistočne Evrope - Sva prava zadržana © 2007-